Servizos

Dereito Civil

 • Accidentes de circulación.
 • Reclamación de cantidades por vía xudicial e extraxudicial.
 • Dereito de Seguros.
 • Comunidades de propietarios e propiedade horizontal.
 • Dereito de familia:
  • Separacións e divorcios.
  • Liquidación de sociedade de bens gananciais.
  • Reclamación e impugnación de paternidade e filiación.
  • Incapacitacións.
  • Parellas de feito.
 • Herdanzas e procesos sucesorios.
 • Propiedade e posesión de bens inmobles, deslinde de fincas e servidumes.
 • Redacción e revisión de contratos.
 • Dereito de informática.
 • Mediación.

Dereito Mercantil

 • Constitución e asesoramento xurídico de todo tipo de sociedades.
 • Elaboración de contratos mercantís.
 • Propiedade Intelectual.

Dereito Administrativo

 • Responsabilidade patrimonial da Administración.
 • Recursos administrativos.
 • Sancións administrativas.
 • Dereito de transportes.

Dereito laboral

 • Accidentes de traballo.
 • Despedimentos e extinción de contratos de traballo.
 • Prestacións da Seguridade Social:
  • Incapacidade.
  • Xubilación.
  • Pensións.

Dereito Penal

 • Dereito penal de todo tipo de delitos e faltas.
 • Alcoholemias.
 • Responsabilidades penais e civís derivadas de accidentes de tráfico.
 • Violencia doméstica.
 • Lesións.

Honorarios

  Os nosos honorarios teñen como criterio orientador as Normas de Honorarios do Colexio de Avogados de Santiago de Compostela.

  Así mesmo, ofrecémoslle a posibilidade de contratar os nosos servizos baixo a modalidade de consulta ou encargo puntual ou de asesoría periódica en réxime de iguala, cuota litis ou fórmulas mixtas.